This website requires JavaScript.

Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Цей документ - це офіційна та публічна пропозиція ФОП "Федченко Андрій Миколайович" укласти Договір публічної оферти (далі - "Договір"), адресована невизначеному колу осіб. Відповідно до ст. 633, 641 та ст. 63 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх користувачів.

 

II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

"Договір публічної оферти" (далі - "Договір", "Оферта") - пропозиція про укладання угоди, із зазначенням умов та переліку послуг та/або товарів, що надаються, адресована необмеженому колу осіб. "Оферент" - ініціатор Договору публічної оферти, суб'єкт господарювання, він Виконавець або Продавець послуг/товарів. "Акцептант" - сторона, якій адресується пропозиція, вона ж Користувач та/або Покупець. Здійснювати Акцепт мають право особи, які досягли повноліття, а також особи віком до 18 років з дозволу батьків чи опікунів. "Сайт" ("Вебсайт") - інтернет-ресурс компанії за адресою https://www.technologic.com.ua/o_kompanii/, який містить всю необхідну інформацію про товари та послуги. "Акцепт" - згода Користувача приєднатися до Договору публічної оферти, яке не вимагає письмового підтвердження, достатньо факту реєстрації на Сайті, оплати товару (послуги) або іншої дії з боку Акцептанта. "Перелік послуг" (далі - "Послуга") - комплекс послуг з обслуговування Споживача інформаційного характеру у вигляді аудіо та відео консультацій. "Порядок надання послуг" - детальна та покрокова інформація про надання конкретної послуги із зазначенням її назви, ціни тощо. У Договорі можуть зустрічатися інші юридичні терміни, які не отримали визначення у цьому розділі. У такому разі їх трактування дізнається у контексті документа та на підставі чинного законодавства України. 


III. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір регулює правові відносини щодо придбання Користувачами товарів та послуг на Сайті ФОП "Федченко Андрій Миколайович", а саме:

• Добровільний вибір товару чи послуги Акцептантом;

• Самостійне оформлення та оплату Користувачем замовлення на Вебсайті;

• Надання послуг та передачу товару Оферентом в обсязі та порядку, передбачених умовами Договору;

• Надання Користувачам доступу до Послуг інформаційного характеру на відео та аудіо носіях.

3.2. Послуги Оферента є платними.

3.3. Вся інформація про товари та послуги, що надаються Оферентом, докладно викладена на Сайті.

3.4. Права та обов'язки сторін визначаються Публічним договором Оферти.

3.5. Оферент несе відповідальність за якість надання Послуг, викладених на Сайті та виконання умов Договору.

3.6. Виконавець знімає з себе відповідальність за подальше застосування Акцептантом переданої йому інформації та не гарантує отримання фінансових результатів.

3.7. Виконавець не приймає жодних претензій щодо результатів застосування Акцептантом отриманої інформації та Послуг. Вся відповідальність за їхнє використання лежить виключно на Користувачі.

3.8. Вся відповідальність за розміщення персональних даних на Сайті лежить на Користувачі. 

 

IV. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГИ

4.1. Послуги інформаційного характеру надаються у вигляді консультацій наживо або в записі за графіком та Порядком, позначеним Виконавцем.

4.2. Користувач приймає умови, викладені на Сайті, повною мірою та беззастережно, підтверджуючи це реєстрацією на Сайті, оплатою товарів та послуг, наданням своїх контактів та особистих даних чи іншими публічними способами взаємодії. Акцепт прирівнюється до особистого підпису сторони у Договорі.

4.3. Порядок надання Послуги:

4.3.1. Користувач самостійно визначається з предметом Договору із перерахованих на Сайті товарів/послуг.

4.3.2. Виконавець надає Користувачеві додаткову інформацію за телефоном або месенджерами.

4.3.3. Користувач здійснює оплату повністю або частково.

4.3.4. Користувач вказує адресу або електронну пошту для отримання замовлення.

4.3.5. Виконавець здійснює передачу товару, інформації або відкриває доступ до ресурсу, що містить інформацію.

4.3.6. Отримання Користувачем товару або доступу до інформації є повною мірою доказом виконання зобов'язань Оферента. 

 

V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права Виконавця:

5.1.1. Отримувати особисті дані та іншу інформацію від Користувача для виконання повною мірою Виконавцем своїх зобов'язань, передбачених Договором.

5.1.2. Отримувати від Користувача плату за надання Послуг відповідно до умов Договору.

5.1.3. З об'єктивних причин коригувати терміни та порядок надання Послуг, не змінюючи їх зміст.

5.1.4. Розміщувати відгуки Користувачів та публікувати інші матеріали, пов'язані з діяльністю Виконавця.

5.2. Обов'язки Виконавця:

5.2.1. У строк та в повному обсязі надавати послуги/товари з переліку на Сайті, які замовив та сплатив Користувач.

5.2.2. Надавати детальну інформацію про послуги/товари, представлені на Сайті.

5.2.3. Мати чіткий план надання Послуг та дотримуватися його.

5.2.4. Консультувати Користувача та забезпечити методичну підтримку використання отриманої інформації/товару.

5.3. Права Користувача:

5.3.1. Отримувати оплачені товари та послуги, представлені на Вебсайті ФОП "Федченко Андрій Миколайович", у повному обсязі та вказаній комплектації.

5.4. Обов'язки Користувача:

5.4.1. Дотримуватись умов Договору.

5.4.2. Вносити плату під час оформлення Замовлення в установленому порядку.

5.4.3. Утримуватись від публічних дій, які можуть завдати шкоди Виконавцю та іншим Користувачам.

 

VI. ЦІНИ НА ПРЕДСТАВЛЕНІ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ

6.1. Ціни на товари та послуги, що вказані на Сайті, визначає Виконавець.

6.2. Оплата провадиться Користувачем шляхом безготівкового розрахунку.

6.3. Користувач має право ініціювати розірвання Договору та отримати назад витрачені гроші повністю або частково.

6.4. Якщо ініціатором розірвання Договору є Виконавець, Користувач має право на повернення коштів повністю або частково.

6.5. Розмір суми, яка повертається Користувачеві у разі розірвання Договору, залежить від обсягу отриманих послуг на момент припинення Договору. 

 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Виконавець не гарантує отримання фінансового прибутку чи іншого зиску від використання Акцептантом переданої йому інформації. Виконавець знімає відповідальність за дії Користувача, пов'язані з використанням ресурсів Сайту, а також за розголошення інформації про особистий кабінет на Сайті третім особам.

7.3. Відповідно до чинного законодавства України Виконавець знімає з себе відповідальність за непрямі, побічні або фактичні збитки, втрачений зиск або витік особистої інформації, пов'язаний із доступом Користувача до Сайту. Сукупна компенсація на всі претензії не може перевищувати суми, внесеної Користувачем у вигляді плати за товар/послугу або двадцяти доларів США ($20).

7.4. Користувач визнає відмову від перерахованих вище гарантій розумним обмеженням відповідальності.

7.5. Користувач погоджується на розгляд позовів, пов'язаних із виконанням умов Договору, у судовому порядку.

7.6. Виконавець може розірвати Договір в односторонньому порядку та внести Користувача до “Чорного списку” у разі порушення останніх умов п. 12.1. Договору.

7.7. Прибуток, отриманий Користувачем від незаконного використання інтелектуальної власності, сплачується Виконавцю. Сума компенсації включає, крім збитку, розмір моральної шкоди.

 

VIII. ФОРС-МАЖОР

8.1. Надзвичайні та невідворотні обставини (далі – “Форс-мажор”) є підставою для зняття відповідальності зі сторін Договору за невиконання або неналежне виконання ними своїх зобов'язань. Природні явища, надзвичайні ситуації у країні, обмежувальні заходи влади тощо. об'єктивно унеможливлюють виконання умов Договору.

8.2. Зняття відповідальності зі Сторін можливе за наявності підтвердження Форс-мажору спеціальним документом ТПП України.

8.3. При настанні Форс-мажорних обставин та неможливості виконання Стороною господарських відносин своїх зобов'язань необхідно якнайшвидше повідомити про це іншу сторону Договору.

8.4. Форс-мажор є підставою для зупинення дії Договору.

8.5. Якщо дія Договору припинена у зв'язку з Форс-мажором більше, ніж на 3 місяці, Договір може бути розірваний за ініціативою Оферента чи Акцептанта. 

 

IX. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Сторони приймають узгоджене рішення щодо розірвання Договору.

9.2. Ініціатором розірвання Договору виступає одна зі Сторін:

9.2.1. У разі коли це право прописано в умовах Договору та в інших випадках, передбачених законодавчою базою України.

9.2.2. У разі одноразового або системного порушення однієї зі Сторін своїх зобов'язань.

9.3. У разі внесення змін або поправок до нормативної бази України, яка регулює відносини Сторін, що перешкоджають виконанню умов Угоди.


X. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Користувач добровільно погоджується з тим, що всі надані ним персональні дані будуть оброблені Виконавцем та включені до бази “Клієнт” з метою покращення роботи та підвищення якості послуг. Виконавець залишає за собою право вносити, змінювати, оновлювати, використовувати, передавати через міжнародні сервіси типу Google, Amazon та ін., розповсюджувати третім особам у мінімальному обсязі, а також видаляти персональну інформацію про Користувача.

10.2. Виконавець діє на підставі Закону України “Про захист персональних даних” від 1 червня 2010 року № 2297-VI. 


XI. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ

11.1. Договір Оферти діє з моменту розміщення тексту документа на Вебсайті ФОП "Федченко Андрій Миколайович" та до його видалення.

11.2. Правки та доповнення до Договору вносяться Виконавцем у будь-який час та в обсязі, який він вважатиме за потрібне. Вони набирають чинності з моменту розміщення на Сайті.


XII. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

12.1. Інформація, що надається на Сайті для Користувачів, є інтелектуальною власністю. Копіювання, передача та використання матеріалів у комерційних цілях суворо заборонено. У виняткових випадках Виконавець надає письмовий дозвіл на такі дії.


XIII. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Врегулювання спорів за домовленістю сторін відбувається у вигляді переговорів.

13.2. Користувач погоджується на врегулювання спорів у рамках чинного законодавства України у Судах України без урахування норм міжнародного права.


XIV. ЗАВЕРШАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Цей Договір є єдиним документом. Однак, визнання окремої його частини або пункту недійсним не веде до повного припинення дії Договору.

14.2. У ситуаціях, які не знайшли відображення у цьому Договорі, варто орієнтуватися на нормативно-правові акти законодавства України, які регулюють господарські відносини.